Vabade ametikohtade täitmise kord

Kehtestatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi hoolekogu otsusega 17.03.2020

 Tartu Annelinna Gümnaasiumi õppealajuhataja, õpetaja, tugispetsialisti ja teiste õppe-kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kord kehtestatakse põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 6 alusel.

1.2. Korraga kehtestatakse õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi väljakuulutamine, dokumentide esitamise, komisjoni moodustamise ja tegutsemise ning konkursi tulemustest teavitamise kord.

1.3. Kord avalikustatakse kooli kodulehel.

2. KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE ESITAMINE

2.1. Avaliku konkursi kuulutab välja ja korraldab direktor.

2.2. Konkursiteade avaldatakse kooli veebilehel. Vajadusel avaldatakse konkursiteade kohalikus ja / või üleriigilises väljaandes ja / või veebilehel.

2.3. Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast.

2.4. Konkursil osalemiseks esitab kandidaat direktorile avalduse, elulookirjelduse, kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid elektrooniliselt või paberkandjal.

2.5. Konkursile esitatavad dokumendid registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

2.6. Kandidaadil on õigus saada konkursi korraldamise ja konkursi osalemise tingimuste kohta täiendavat teavet.

3. KANDIDAATIDE HINDAMINE

3.1. Laekunud avalduste põhjal valitakse kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele hiljemalt kahe nädala jooksul pärast avalduste laekumise tähtaja möödumist.

3.2. Vestluse aeg ja koht tehakse kandidaadile teatavaks hiljemalt kolm tööpäeva enne vestluse toimumist.

3.3. Komisjoni esimees on kooli direktor, kes juhib komisjoni tööd ja komisjoni liikmeteks kooli õppealajuhatajad. Vajadusel võib direktor komisjoni töösse kaasata teisi spetsialiste.

3.4. Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

3.5. Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursi teates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

4. KONKURSI OTSUS

4.1. Otsuse ametikohale valimise kohta teeb direktor.

4.2. Otsuse langetamisel arvestab direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 (5) sätestatuga.

4.3. Direktor teavitab kandidaati tema suhtes vastuvõetud otsusest kirjalikult või suuliselt hiljemalt 10 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

4.4. Direktor võib kaalutlusõiguse alusel avalduste esitamise tähtaega pikendada.

4.5. Pakkumuse saanud kandidaadi tööle asumisest loobumisel tehakse ettepanek järgmisele kandidaadile või loetakse konkurss luhtunuks.

4.6. Konkurss loetakse luhtunuks, kui:

1) ametikohale kandideerimiseks ei esita keegi tähtajaks nõuetekohaseid dokumente;

2) ühegi kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

4.7. Konkursi luhtumisel kuulutab direktor hiljemalt kahe kuu möödumisel välja uue konkursi.

4.8. Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.

4.9. Kandidaadil on õigus otsus vaidlustada 10 päeva jooksul pärast otsuse teadasaamist.