sisseastumine

Sisseastumine gümnaasiumi

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 3, haridus- ja teadusministri määruse 19.08.2010 nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2, Tartu Linnavolikogu 19.12.2013 määruse nr 4 „Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja –gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ § 5 lg 3 ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori 30.01.2020 käskkirja nr 12 „Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse vastuvõtu tingimused“:
1. Määran 2021. aasta septembris gümnaasiumis esmakordselt õppima asuvate õpilaste sisseastumiskatsete kuupäevaks 8. aprilli 2021. a.
2. Määran gümnaasiumisse sisseastumiskatsete koordinaatoriks õppealajuhataja Julia Trubatšova.
3. Määran gümnaasiumisse sisseastumiskatsete materjalide koostajateks õpetajad Irina Abisogomjani, Maksim Ivanovi, Maire Küppari, Anne Lutsu ja Heiki Puusepa.
4. Kehtestan gümnaasiumisse sisseastumiskatsete korra vastavalt lisale 1.
5. Kehtestan gümnaasiumisse sisseastumiskatsete tulemuste hindamise korra vastavalt lisale 2.

Lisa 1
Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2021/22 sisseastumiskatsete kord
Õppeaastal 2021/22 võtab Tartu Annelinna Gümnaasium gümnaasiumiosasse vastu õpilasi nii eesti kui vene õppekeelega põhikoolidest. Koolis avatakse statsionaarse ehk tavaõppe ja mittestatsionaarse ehk kutseõppesuuna õpperühm.
Gümnaasiumis õppekoha saamise eeldus on põhikooli riikliku õppekava läbimine ja kõik positiivsed hinded põhikooli lõputunnistusel. Tartu Annelinna Gümnaasiumisse õppima asumiseks tuleb kandidaatidel sooritada kirjalik test neljas õppeaines.
Sisseastumiskatsed toimuvad 8. aprillil 2021 algusega kell 12 Tartu Annelinna Gümnaasiumis (Kaunase 68).
12.00 – 12.30 vene keel (essee) (välja arvatud eesti õppekeelega põhikooli lõpetajad);
12.45 – 13.30 matemaatika (vene või eesti keeles);
13.45 – 14.30 inglise keel;
14.45 – 15.15 eesti keel (essee).
Testiülesanded on koostatud 9. klassi õppematerjali põhjal.
Registreerumine sisseastumiskatsetele toimub TAGi kodulehel www.tag.ee 8. veebruar – 1. aprill 2021. Registreerumisel valib õpilane tavaõppe või kutseõppesuuna. Vastuvõtt tava- ja kutseõppesuunda toimub kahe erineva pingerea alusel.
Kinnitus katsetele registreerumise kohta saadetakse õpilastele nende poolt registreerumisel esitatud e-posti aadressil hiljemalt 5.04.2021.
Kui õpilaskandidaat ei saa mõjuval põhjusel sooritada katseid 8.04.2021, siis taotleb ta võimalust sooritada katsed kooli juhtkonna poolt määratud lisaajal.
Juhul, kui kirjalikke katseid ei ole võimalik korraldada, võetakse õpilasi gümnaasiumisse vastu põhikooli lõputunnistuse alusel. Tasemetestid viiakse sel juhul läbi septembris 2021.
Otsus gümnaasiumisse vastuvõtu kohta saadetakse õpilastele 4. maiks 2021. Statsionaarse ja mittestatsionaarse (kutseõppesuuna) õpperühmade nimekirjad kinnitatakse 1.07.2021.

Lisa 2
Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2021/22 sisseastumiskatsete tulemuste hindamise kord
Gümnaasiumisse sisseastumistesti nelja osatesti maksimaalne punktisumma on 100 (sada). Eesti õppekeelega põhikooli lõpetajatel, kes ei soorita vene keele testi, on maksimaalne punktisumma 80 (kaheksakümmend).
Tavaõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 41 punkti (eesti põhikooli lõpetanu ilma vene keele testita 33 punkti) ja enam, loetakse kooli tavaõppesuunda vastu võetuks. Õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 30 - 40 punkti, kutsutakse kutseõppesuuna vestlusele, st neil õpilastel on vabade kohtade olemasolul võimalik astuda kutseõppesuunda.
Kutseõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 31 punkti (eesti põhikooli lõpetanu ilma vene keele testita 25 punkti) ja enam, loetakse kooli kutseõppesuunda vastu võetuks. Kutseõppesuunas on vastavalt Tartu Kutsehariduskeskuse tingimustele maksimaalselt 20 õppekohta. Kui kutseõppesuunda sisse saamise nõuetele vastavaid kandideerijaid on rohkem kui 20, siis eelistatakse kooli vastuvõtul motiveeritumaid ja kõrgema põhikooli lõputunnistuse keskmise hindega õpilasi. Kui kutseõppesuunda kandideerijaid on grupi komplekteerimiseks ebapiisavalt, siis kutseõppesuuna rühma ei avata.
Õpilastele, kes saavutavad nelja testi kogusummana vähem kui 30 punkti, teatatakse tulemus e-posti teel ja neid ei võeta gümnaasiumisse vastu.
Välisriigis põhikooli lõpetanud õpilaste vastuvõtt gümnaasiumisse toimub põhikooli lõputunnistuse hinnete ja vestluse alusel augustis 2021.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi vastuvõtuks vajalike dokumentide loetelu

1.KLASS

Sisseastuja vanem või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

 1. enda isikut tõendav dokument
 2. taotlus (vt ARNO link)
 3. sisseastuja sünnitunnistus või -tõend või tema isikut tõendav dokument
 4. sisseastuja koolivalmiduskaart koolieelsest lasteasutusest (hiljemalt 31. augustiks)
 5. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm
 6. perearsti tõend

Õppetöö toimub lapsevanemate valikul keelekümbluse, vene-eesti kakskeelse õppe või venekeelse õppena.

PÕHIKOOLI 2. – 9. KLASS

Sisseastuja vanema või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

 1. enda isikut tõendav dokument
 2. taotlus (vt ARNO link)
 3. sisseastuja sünnitunnistus või -tõend või tema isikut tõendav dokument
 4. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist
 5. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 6. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
 7. direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega
 8. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm

ESMAKORDSELT GÜMNAASIUMI ASTUJAD (G1)

Sisseaastuja või alaealise sisseastuja vanema või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

 1. sisseastuja (ja sisseastuja vanema või volitatud esindaja) isikut tõendav dokument
 2. taotlus (vt ARNO link)
 3. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist
 4. põhikooli lõputunnistus
 5. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm

TAGis luuakse kuni 100 õppekohta.

GÜMNAASIUMI TEINE ÕPPEAASTA (G2) JA 12. KLASS

Sisseaastuja või alaealise sisseastuja vanema või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

 1. sisseastuja (ja sisseastuja vanema või volitatud esindaja) isikut tõendav dokument
 2. taotlus (vt ARNO link)
 3. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist
 4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 5. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamat või klassitunnistus
 6. direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksvate kursuste hinnetega
 7. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm

Dokumentide ärakirju on võimalik teha ja kinnitada koolis.

Sisseastumine põhikooli

Lisa
Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori 27. detsembri 2016 käskkirja nr 168 juurde

TARTU ANNELINNA GÜMNAASIUMI PÕHIKOOLI VASTUVÕTU TINGIMUSED

 1. Tartu Annelinna Gümnaasiumis (edaspidi „kool”) avatakse esimesed klassid vastavalt lapsevanematelt laekunud taotluste arvule arvestades Tartu Linnavalitsuse poolt kinnitatud esimeste klasside arvu.
 2. Kool võimaldab esimestes klassides õpet järgmistes õppekeele vormides: venekeelne õpe osalise eestikeelse õppega, keelekümblus. Iga õppekeele vormi puhul kujuneb avatavate klasside arv lapsevanemate eelistuste põhjal. Kui ühe õppekeele vormi kohta laekub vähem kui 20 taotlust, siis klassi üldjuhul ei avata.
 3. Põhikooli 1. klassi astuva Tartu linnas elava lapse vanem või volitatud esindaja esitab 1. klassi astumise taotluse e-keskkonna ARNO kaudu (http://www.tartu.ee/arno/) või paberkandjal kooli kantseleisse ajavahemikus 1. veebruar - 10. märts. Taotlusele tuleb lisada e-keskkonnas ARNO või tuua paberkandjal kooli kantseleisse:

3.1. lapse isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID-kaart või pass);
3.2. lapsevanema isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või autojuhiluba);
3.3. arstitõend/tervisekaart;
3.4. koolieelse lasteasutuse õppekava täitmisel koolivalmiduskaart hiljemalt 31. augustiks;
3.5. õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 600x800 pikslit).

 1. Kui esimesse klassi astuda sooviv laps saab 7-aastaseks pärast käimasoleva aasta 1. oktoobrit, tuleb vanemal lapse õppima asumise soovist teavitada Tartu Linnavalitsuse haridusosakonda (Raekoja plats 12, 51004 Tartu, arno@raad.tartu.ee, 7361 422) enne sama aasta 1. märtsi. Nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, hindab lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitab oma otsuses või koolivalmiduskaardil koolis õppima asumist. Vanemal tuleb hiljemalt 31. augustiks esitada koolile nõustamiskomisjoni otsus või lasteasutuse koolivalmiduskaart.
 2. Tartu linnas elav laps võetakse esimesse klassi vastu, kui vanema poolt valitud õppekeele vormiga klassis on vaba õppekoht. Vabade õppekohtade olemasolul võetakse pärast 1. maid kooli esimesse klassi laps, kes ei ela Tartu linnas, kuid vanem on soovinud lapse õppima asumist vabal õppekohal. Õppekohtade täitmisel lähtutakse taotluste esitamise ajalisest järjekorrast.
 3. Põhikooli 2. – 9. klassis õpinguid alustada sooviva isiku vanem või volitatud esindaja esitab kooli vastuvõtu taotluse e-keskkonna ARNO kaudu või paberkandjal kooli kantseleisse. Taotlusele tuleb lisada e-keskkonnas ARNO või tuua paberkandjal kooli kantseleisse:

6.1. lapse isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID-kaart või pass);
6.2. lapsevanema isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või autojuhiluba);
6.3. arstitõend / tervisekaart;
6.4. väljavõte eelmise õppeasutuse õpilasraamatust;
6.5. eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
6.6. eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;
6.7. õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 600x800 pikslit).

 1. Põhikooli võetakse vastu laps, kes soovib õppida vene keelt emakeelena, kui sobivas klassis on vaba õppekoht. Taotlus rahuldatakse, kui ei esine Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määruse nr 4 „Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord” § 8 lõikes 2 loetletud taotluse rahuldamata jätmise põhjust.
 2. Taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest teavitatakse vanemat e-keskkonna ARNO kaudu ja taotluses esitatud e-posti aadressile, kui vanem on selleks nõusoleku andnud, või posti teel viie tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast. 
Telli voog RSS - sisseastumine
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.