Sisseastumine gümnaasiumi

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 3, haridus- ja teadusministri määruse 19.08.2010 nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2, Tartu Linnavolikogu 19.12.2013 määruse nr 4 „Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja –gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ § 5 lg 3 ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori 30.01.2020 käskkirja nr 12 „Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse vastuvõtu tingimused“:
1. Määran 2021. aasta septembris gümnaasiumis esmakordselt õppima asuvate õpilaste sisseastumiskatsete kuupäevaks 8. aprilli 2021. a.
2. Määran gümnaasiumisse sisseastumiskatsete koordinaatoriks õppealajuhataja Julia Trubatšova.
3. Määran gümnaasiumisse sisseastumiskatsete materjalide koostajateks õpetajad Irina Abisogomjani, Maksim Ivanovi, Maire Küppari, Anne Lutsu ja Heiki Puusepa.
4. Kehtestan gümnaasiumisse sisseastumiskatsete korra vastavalt lisale 1.
5. Kehtestan gümnaasiumisse sisseastumiskatsete tulemuste hindamise korra vastavalt lisale 2.

Lisa 1
Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2021/22 sisseastumiskatsete kord
Õppeaastal 2021/22 võtab Tartu Annelinna Gümnaasium gümnaasiumiosasse vastu õpilasi nii eesti kui vene õppekeelega põhikoolidest. Koolis avatakse statsionaarse ehk tavaõppe ja mittestatsionaarse ehk kutseõppesuuna õpperühm.
Gümnaasiumis õppekoha saamise eeldus on põhikooli riikliku õppekava läbimine ja kõik positiivsed hinded põhikooli lõputunnistusel. Tartu Annelinna Gümnaasiumisse õppima asumiseks tuleb kandidaatidel sooritada kirjalik test neljas õppeaines.
Sisseastumiskatsed toimuvad 8. aprillil 2021 algusega kell 12 Tartu Annelinna Gümnaasiumis (Kaunase 68).
12.00 – 12.30 vene keel (essee) (välja arvatud eesti õppekeelega põhikooli lõpetajad);
12.45 – 13.30 matemaatika (vene või eesti keeles);
13.45 – 14.30 inglise keel;
14.45 – 15.15 eesti keel (essee).
Testiülesanded on koostatud 9. klassi õppematerjali põhjal.
Registreerumine sisseastumiskatsetele toimub TAGi kodulehel www.tag.ee 8. veebruar – 1. aprill 2021. Registreerumisel valib õpilane tavaõppe või kutseõppesuuna. Vastuvõtt tava- ja kutseõppesuunda toimub kahe erineva pingerea alusel.
Kinnitus katsetele registreerumise kohta saadetakse õpilastele nende poolt registreerumisel esitatud e-posti aadressil hiljemalt 5.04.2021.
Kui õpilaskandidaat ei saa mõjuval põhjusel sooritada katseid 8.04.2021, siis taotleb ta võimalust sooritada katsed kooli juhtkonna poolt määratud lisaajal.
Juhul, kui kirjalikke katseid ei ole võimalik korraldada, võetakse õpilasi gümnaasiumisse vastu põhikooli lõputunnistuse alusel. Tasemetestid viiakse sel juhul läbi septembris 2021.
Otsus gümnaasiumisse vastuvõtu kohta saadetakse õpilastele 4. maiks 2021. Statsionaarse ja mittestatsionaarse (kutseõppesuuna) õpperühmade nimekirjad kinnitatakse 1.07.2021.

Lisa 2
Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2021/22 sisseastumiskatsete tulemuste hindamise kord
Gümnaasiumisse sisseastumistesti nelja osatesti maksimaalne punktisumma on 100 (sada). Eesti õppekeelega põhikooli lõpetajatel, kes ei soorita vene keele testi, on maksimaalne punktisumma 80 (kaheksakümmend).
Tavaõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 41 punkti (eesti põhikooli lõpetanu ilma vene keele testita 33 punkti) ja enam, loetakse kooli tavaõppesuunda vastu võetuks. Õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 30 - 40 punkti, kutsutakse kutseõppesuuna vestlusele, st neil õpilastel on vabade kohtade olemasolul võimalik astuda kutseõppesuunda.
Kutseõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 31 punkti (eesti põhikooli lõpetanu ilma vene keele testita 25 punkti) ja enam, loetakse kooli kutseõppesuunda vastu võetuks. Kutseõppesuunas on vastavalt Tartu Kutsehariduskeskuse tingimustele maksimaalselt 20 õppekohta. Kui kutseõppesuunda sisse saamise nõuetele vastavaid kandideerijaid on rohkem kui 20, siis eelistatakse kooli vastuvõtul motiveeritumaid ja kõrgema põhikooli lõputunnistuse keskmise hindega õpilasi. Kui kutseõppesuunda kandideerijaid on grupi komplekteerimiseks ebapiisavalt, siis kutseõppesuuna rühma ei avata.
Õpilastele, kes saavutavad nelja testi kogusummana vähem kui 30 punkti, teatatakse tulemus e-posti teel ja neid ei võeta gümnaasiumisse vastu.
Välisriigis põhikooli lõpetanud õpilaste vastuvõtt gümnaasiumisse toimub põhikooli lõputunnistuse hinnete ja vestluse alusel augustis 2021.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.