Система поддержки в гимназии

Lisa Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkirja nr 18 27.01.2012.a juurde

ÕPILASTE JUHENDAMISE JA HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE ÕPPE KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED TARTU ANNELINNA GÜMNAASIUMI PÕHIKOOLIS

Haridusliku erivajadusega on õpilane, kelle

 • eriline andekus,
 • õpiraskused,
 • terviserike,
 • puue,
 • käitumis- ja tundeeluhäired,
 • pikemaajaline õppest eemal viibimine
 • kooli õppekeelte ebapiisav valdamine

toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppekeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed kommunikatsioonivahendid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid jms) või taotletavates õpitulemustes. (PRÕK § 17)

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest (PGS § 47 lg 2):

 • Igal õpilasel on võimalus saada haridust vastavalt oma võimetele.
 • Õppe korraldamisel lähtutakse humanistlikest seisukohtadest, mida kirjeldab põhikooli riiklik õppekava.
 • Toetatakse iga õpilase arengut: õpilase erisusi arvestades rakendatakse temale sobilikke pedagoogilisi ja eripedagoogilisi meetodeid.
 • Erilist tähelepanu pööratakse õpilase praktiliste oskuste ja teadmiste ning sotsiaalsete kogemuste omandamisele.

ÕPIABI VORMID ON:

 • õpiabi ainetunnis – diferentseeritud õpetamine, jõukohane õppevara;
 • konsultatsioonid ja järeleaitamine;
 • individuaalne õppekava;
 • ainealane õpiabiplaan;
 • õpiabirühmad;
 • koduõpe tervislikel põhjustel;
 • õpetamine väikeklassis;
 • ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe;
 • aine õpetamine tasemerühmades;
 • psühholoogiline nõustamine ja abi;
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi;
 • tugiisiku abi;
 • pikapäevarühmad;
 • huvitegevus.

TUGISPETSIALISTIDE TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED:

Õppealajuhataja on tugisüsteemi töö koordinaator. Aineõpetajate ja klassijuhatajate käest saadud info põhjal saab ta tervikliku pildi õpi- ja käitumisraskustega õpilastest ning olukorra parandamiseks ettevõetud meetmetest. Ta jälgib terviseriketega laste koolikohustuse täitmist, vajaduse korral võtab ühendust meditsiinitöötajaga ja lastevanematega. Ta koordineerib ja kontrollib teiste tugispetsialistide tegevust.
Psühholoog toetab psühholoogiliselt erivajadustega õpilaste õppe kulgu.
Eripedagoog parandab õpilaste suulise ja kirjaliku kõne hälbeid, toetab keha-, meele- ja kognitiivse puudega, õpi- ja käitumishälbega õpilaste edasijõudmist.
Sotsiaalpedagoog osutab abi konflikti-olukorras õpilastele ja nende vanematele, teeb ennetustööd koolikohustuse mittetäitmise juhtumite vähendamiseks.
Karjäärinõustaja jagab klassijuhatajatele ja õpilastele karjäärialast infot, nõustab õpilasi, korraldab karjääriplaneerimise alaseid üritusi ja osaleb neis koos õpilastega.
Kooli meditsiiniõde teeb koostööd teiste kooli erispetsialistidega, osutab meditsiinilist abi.

TUGISÜSTEEMI MÄÄRAMINE HEV-ÕPILASELE

 1. Kui eesti õppekeelega põhikoolis õppinud õpilane asub õppima Tartu Annelinna Gümnaasiumisse ja tema vene keele oskus ei ole piisav venekeelsete ainete omandamiseks kooli õppekavas kirjeldatud mahus, võimaldatakse õpilase vanemaga ajaliselt kokku lepitud üleminekuperioodil õpilasele õppimist eesti keeles ja koostatakse individuaalne õppekava vene keeles ning osutatakse õpiabi.
 2. Välisriigist või mõnest teisest Eestis asuvast vene õppekeelega koolist saabunud õpilasele, kelle eesti keele oskus ei ole piisav eestikeelsete ainete omandamiseks kooli õppekavas kirjeldatud mahus, võimaldatakse vanemaga ajaliselt kokku lepitud üleminekuperioodil õppimist vene keeles ja koostatakse individuaalne õppekava eesti keeles ning osutatakse õpiabi.
 3. Õpilase jälgimine ja toetamine kajastub õpilase individuaalsuse kaardil (ÕIK) kirjeldatus. ÕIK avatakse õpilase kohta, kes oma hariduslike erivajadustega tõmbab endale erilist tähelepanu. Kaardi täitjaks on klassijuhataja. Kaart võib olla aluseks arenguvestlusele. Kaardi 2. tasandi täitmisel rakendavateks tugiteenusteks on logopeediline abi, psühholoogiline abi, sotsiaalpedagoogiline abi, eripedagoogiline abi, tasemeõpe, meditsiiniline abi. Kui koolis rakendatud meetmed ei osutunud tulemuslikuks ning meditsiiniasutuste arstide poolt täiendav uuring on läbiviidud, on õppenõukogul alus õpilase nõustamiskomisjoni suunamiseks. Õpilase individuaalsuse kaardi täitmine on klassijuhatajatele kohustuslik, sest see tagab õpilase hariduslike erivajaduste varajase märkamise.
 4. Põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, võimaldatakse õppida individuaalse õppekava järgi klassis klassitäitumuse piirnormiga 4 õpilast. Väikeklassis või ühele õpilasele keskendatud õppe puhul võib kooli õppekavas muuta tunnijaotusplaani, näha ette vähendatud või asendatud õpitulemused võrreldes määruses sätestatud taotletavate õpitulemustega ning vähendatud õppekoormuse, kuid mitte alla 20 õppetunni õppenädalas.
 5. Õpilasele, kes terviseseisundist tulenevalt vajab koolis pidevat jälgimist või abistamist, rakendatakse nõustamiskomisjoni soovitusel ning õpilase vanema nõusolekul ühele õpilasele keskendatud õpet.
 6. Nõustamiskomisjoni otsusel lihtsustatud õppekava järgi tavaklassis õppivatele õpilastele koostatakse igaks aastaks individuaalne õppekava.
 7. Koduõpet tervislikel põhjustel rakendab kool vanema taotlusel ja nõustamiskomisjoni soovitusel. Koduõppena käsitletakse õppetöö korraldamist väljaspool kooli ruume. Õpilase koduõppele viimine ja talle individuaalse õppekava rakendamine vormistatakse direktori käskkirjaga. Koduõppel õppivale õpilasele viiakse kooli poolt juhendatud õppetegevust läbi vähemalt 8 õppetundi ulatuses nädalas. Kool seab õpilasele sisse päeviku, kuhu õpetajad märgivad õpingu toimumise kuupäeva, tundide arvu, sisu ja koduülesanded, hinded või sõnalised hinnangud. Õpilase kokkuvõtvad hinded kantakse klassipäevikusse.
 8. Haiglates ravil viibivatele põhiharidust omandavatele õpilastele läbiviidavat koduõpet nimetatakse haiglaõppeks. Haiglaõpet korraldab koostöös haiglaga kohalik omavalitsus, mille territooriumil haigla asub.
 9. Vanema taotlusel koduõppe rakendamiseks esitab vanem kooli direktorile kirjaliku taotluse hiljemalt 20. augustiks või 20. detsembriks. Taotluses tuleb näidata vanema soovil koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama. Otsuse vanema taotlusel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli õppenõukogu. Koduõpet korraldab ja finantseerib lapsevanem, kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest. Õpilase hindamise korraldus määratakse individuaalses õppekavas. Kool võimaldab kasutada tasuta vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti ja kontrollib vähemalt üks kord poolaastas õpitulemuste omandamist. Õpilase kokkuvõtvad hinded kantakse klassipäevikusse. Koolil on õigus katkestada õppenõukogu otsusega koduõpe, kui kontrolli käigus ilmneb, et õpilasel on individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemused suures mahus saavutamata.
 10. Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks moodustab kool järgmisi rühmi ja klasse:
 • õpiabirühm eripedagoogilise abi osutamiseks – rühma täitumuse piirnormiga 6 õpilast;
 • õpiabirühm logopeedilise abi osutamiseks – rühma täitumuse piirnormiga 6 õpilast;
 • klass põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus-ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle andekus kombineerituna mõne muu erivajadusega toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis – klassi täitumuse piirnormiga 4 õpilast. (PGS §51 lg 1)

Õpilasele, kes terviseseisundist tulenevalt vajab koolis pidevat jälgimist või abistamist, rakendatakse nõustamiskomisjoni soovitusel ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet. (PGS §52 lg1)

ÕPIABI SÜSTEEMI ETAPID ÕPIRASKUSTEGA ÕPILASTE ABISTAMISEKS

 1. Õpiabi osutamine õppeveerandi sees
  • Õpilase täiendav juhendamine temale koostatud individuaalsete tööjuhendite alusel õppetunnis ehk diferentseeritud õpetamine. See võimaldab ka diferentseeritud hindamist.
  • Klassi- ja aineõpetaja konsultatsioon on õpilasele vabatahtlik. Konsultatsioon ei ole järelevastamine. Konsultatsiooni saab pidada mõjusaks, kui selle tulemusena õpilane saavutab nõutavad õpitulemused. Õpetajate konsultatsiooniajad on määratud õppeaasta alguses sõltuvalt tunniplaanist.
  • Järelaitamine annab õpilasele võimalust parandata oma hindeid õppeveerandi jooksul.
  • Lapsevanema kaasamine otsustusprotsessi sobiva õpiabimeetmete leidmisel.
  • Andekate õpilaste rakendamine õppetunni tasandil õpiraskustega õpilaste juhendamisel.
 2. Meetmete rakendamine õppeveerandi või –kursuse lõpus kõigile, kellel on veerandi hinne „puudulik“ või „nõrk“ , või on jäetud hinne välja panemata.
  • Õpilasele, kes nõustamisele ja tunnivälisele abile vaatamata ei suuda täita õppekava nõudeid, koostatakse individuaalne õppekava, mis loob õpilastele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Individuaalset õppekava saab rakendada vanema taotlusel või õppenõukogu otsusega. PGS § 46 alusel võib teha muudatusi ja kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid; suhtlusvahend, tugipersonaal, muu). Muudatusi õpitulemustes võib teha ainult nõustamiskomisjoni soovitusel.
  • Kõneravi ja logopeedilise abi rakendamine. Kõneravi vajaduse ja kõneravi rakendamise otsustab koolis töötav eripedagoog.
  • Õpiabi rühmade rakendamine. Õpiabirühma tunnid on ette nähtud spetsiifiliste õpivilumuste hälvetega õpilastele. Õpilased viiakse õpiabirühma õpilase individuaalsuse kaardi alusel ja õppenõukogu otsusel 1 kord poolaastas.
  • Individuaalne õpiabi plaan. Õpiabi plaani koostab aineõpetaja konkreetsest aine teemast ja ajakavast lähtudes. Kui õpilane ja tema lapsevanem on sellega nõus, saab plaan teostatud.
  • Pikapäevarühma võimaluste kasutamine. Lisaks huvitegevusele peab pikapäevarühma tegevustes olema tagatud iga päev võimalus kodutööde tegemiseks ning peab olema võimalus saada asjakohast juhendamist pedagoogilt ainekonsultatsioonide läbi.
  • Kooli psühholoogi konsultatsioon. Individuaalne psühholoogiline nõustamine toimub klassijuhataja algatusel ja lapsevanema avalduse põhjal.
  • Kooli sotsiaalpedagoog osutab abi juhul, kui mitterahuldava õppimise taga on negatiivne sotsiaalne taust.
  • Suunamine eriarsti või muu spetsialisti konsultatsioonile väljaspool kooli.
  • Koostöö lapsevanemaga. Lapsevanem võib oma kulul palgata abiõpetaja. Üks võimalus lapsevanemale lapse õpetamist korraldada on taotleda õpilase viimist koduõppele.
 3. Õpiabi osutamine õppeperioodi (õppeaasta) lõpus tuleb rakendada kõigile, kellel tuleks või on aastahinne „puudulik“ või „nõrk“.
  • Täiendava õppetöö rakendamine. Täiendava õppetöö raames täitab õpilane kahe nädala jooksul õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid.
  • Individuaalse õppekava rakendamine juhul, kui mingil põhjusel õpilane ei soorita täiendavat õppetööd. Individuaalses õppekavas on ettenähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.
  • Nõustamiskomisjoni suunamine. Nõustamiskomisjoni suunamise eesmärk on määrata õpilase põhihariduse omandamiseks võimetekohane õppekava või suunata õpilane sanatoorsesse kooli, erivajadustega erikooli või eriklassi. Õpilase nõustamiskomisjoni suunamise otsustab kooli õppenõukogu lapsevanema nõusolekul. Õppenõukogu suunab õpilase nõustamiskomisjoni, kui:
  • õpilasel on õpiraskused ja koolipoolse õpiabi võimalused on ammendatud, kuid õpilane ei ole õpiraskustest üle saanud;
  • õpilasel on tervisehäire, mis nõuab õppimist raskelt kulgevate somaatiliste haigustega laste sanatoorses koolis.
  • Klassikursuse kordama jätmine. Õppenõukogu otsuses peavad olema välja toodud kaalutused, millest tulenevalt on leitud, et õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks on otstarbekas jätta õpilane klassikursust kordama.

Õpiabisüsteemi võib lugeda toimivaks ja mõjusaks, kui kõik kooli õpilased jõuavad klassist klassi edasi ning koolist väljalangevust ei esine. Sobivate õpiabi meetmete otsingud peavad toimuma seni, kuni on tagatud õpilaste positiivsed õpitulemused.