Поступление в гимназию

Tartu 28.04.2020 nr 44

Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2020/21 sisseastumise korra kehtestamine    

  1. Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse korralduse nr 77 13.03.2020 Eriolukorra  meetmete rakendamine punkt 1:
    Tühistan Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkirja nr 12 30.01.2020 Gümnaasiumisse vastuvõtu korra kehtestamine.  
  2. Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 3, haridus- ja teadusministri määruse 19.08.2010 nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ §2, Tartu Linnavolikogu 19.12.2013 määruse nr 4 „Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja –gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ § 5 lg 3: 
  1. Kehtestan gümnaasiumisse sisseastumise korra vastavalt lisale 1.
  2. Kehtestan gümnaasiumisse vastuvõtu komisjoni koosseisu vastavalt lisale 2. 

Lisa 1

Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2020/21 sisseastumise kord

Õppeaastal 2020/21 võtab Tartu Annelinna Gümnaasium gümnaasiumiosasse vastu õpilasi nii eesti kui vene õppekeelega põhikoolidest. Koolis avatakse statsionaarse ehk tavaõppe ja mittestatsionaarse ehk kutseõppesuuna õpperühm.

Gümnaasiumis õppekoha saamise eeldus on põhikooli riikliku õppekava läbimine ja kõik positiivsed hinded põhikooli lõputunnistusel. Tartu Annelinna Gümnaasiumisse õppima asumiseks tuleb kandidaatidel esitada avaldus ja põhikooli lõputunnistus infosüsteemis ARNO 10. juunist kuni 9. juulini 2020. aastal. 

Tartu Annelinna Gümnaasiumi 10. klassi vastu võetud õpilaste nimekiri kinnitatakse 10. juulil 2020. aastal.

Gümnaasiumisse astumisel märgib õpilane oma avalduses, kas ta soovib õppida tavaõppe- või kutseõppesuunas. Septembris 2020 viiakse gümnaasiumisse õppima astunud õpilastele läbi testid vene, eesti ja inglise keeles ning matemaatikas, mille tulemuste alusel koostatakse tavaõppe- ja kutseõppesuuna lõplikud nimekirjad ja õpirühmad. Tavaõppesuuna rühmas on maksimaalselt 72 õppekohta ja kutseõppesuunas 20 õppekohta. 

Kui 10. klassi sisse saamise nõuetele vastavaid kandideerijaid on piirarvust rohkem, siis eelistatakse kooli vastuvõtul õpilasi põhikooli lõputunnistuse kõrgema keskmise hindega.

 

Lisa 2

Määran 2020/21. õppeaastal Tartu Annelinna Gümnaasiumis esmakordselt õppima asuvate õpilaste vastuvõtu komisjoni liikmeteks õppealajuhatajad Jelena Bitova ja Julia Trubatšova. Komisjoni esimees on Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor Hiie Asser.

  

(allkirjastatud digitaalselt)

Hiie Asser 
Direktor

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.