Arvutite, arvutiklasside ja interneti kasutamise kord

Kinnitatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori
käskkirjaga nr 221 20.detsembrist 2011.a


Tartu Annelinna Gümnaasiumi arvutite, arvutiklasside ja interneti kasutamise kord
 

I. Üldsätted

1.    Tartu Annelinna Gümnaasiumi (TAGi) arvutid on mõeldud õppetööks ja arvutiklassid kasutamiseks kooli õpetajatele, õpilastele ja töötajatele. 
2.    Arvutite haldajad ja hooldajad kinnitatakse TAGi direktori käskkirjaga.
3.    Arvutite eest klassides vastutab aineõpetaja, kes klassis tundi annab. 

II. Arvuti haldaja ja hooldaja õigused ja kohustused

1.    Haldaja ja hooldaja kohustuseks on tagada arvutite (riistvara ja tarkvara) funktsioneerimine. Erandolukorras (operatsioonisüsteemi vahetamine, riistvara füüsiline rike jne) võivad haldaja ja hooldaja seda punkti eirata. 
2.    Haldajal ja hooldajal on õigus arvutisse tarkvara installeerida ja seda sealt kustutada. 
3.    Haldajal ja hooldajal on õigus olemasolevate seadmete ühenduskaableid ümber ühendada ja avada arvutite korpusi. 
4.    Haldajal on õigus otsustada ühe või teise programmi vajalikkuse üle. 
5.    Haldaja ja hooldaja ei vastuta kataloogidesse salvestatud info säilimise eest. 

III. Arvuti kasutaja õigused ja kohustused

1.    Arvuti kasutaja (nii õpilane, õpetaja kui töötaja) on kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja alluma klassis oleva õpetaja või haldaja korraldustele. 
2.    Kasutajal on keelatud omavoliliselt arvutitesse programme installeerida ja neid kustutada. 
3.    Keelatud on kasutajale mittekuuluvate failide sisu muutmine (kaasaarvatud töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine) ja viirusega nakatatud pehmeketaste kasutamine. 
4.    Tunniplaaniväliselt võib kasutaja arvutit kasutada ainult õpetaja või tema poolt volitatud isiku teadmisel ja vastutusel. 
5.    Inventari määrimine, lõhkumine ja varastamine on keelatud. 
6.    Arvutite ja lisaseadmete ümberpaigutamine on keelatud.
7.    Kasutajal on keelatud segada teisi kasutajaid ja tahtlikult häirida arvutivõrgu funktsioneerimist. 
8.    Arvutimängude mängimine on keelatud (välja arvatud õppeotstarbelised mängud aineõpetaja loal). 
9.    Kasutaja süü tõttu tekkinud tehnilise rikke parandamise kulud tasub kasutaja.
10.    Kasutaja on kohustatud hoidma saladuses kasutusõigusi tagavaid paroole.
11.    Kasutaja ei tohi lubada teistel isikutel kasutada oma kasutajatunnust.
12.    Kasutaja on kohustatud viivitamatult informeerima haldajat turvariketest.

IV. Õpetaja õigused ja kohustused

1.    Õpetaja vastutab klassis toimuva eest, sh ka arvuti juures toimuva eest, oma tunni eel, ajal ja järel. 
2.    Õpetajal on õigus taotleda arvutile spetsiaalse õpiprogrammi paigaldamist.
3.    Õpetajal on õigus eemaldada arvuti juurest kasutaja, kes ei järgi käesolevat korda.
4.    Õpetaja kontrollib enne tundi ja tunni lõpus arvutite seisundit (hiire ja klaviatuuri olemasolu, veendub, et arvuti korpus ei ole avatud jms). Rikete ja / või riistvara puudumise puhul informeerib õpetaja viivitamatult sellest haldajat.

V. Interneti kasutamine

1.    Internetiühenduse kasutamine on tasuta.
2.    Haldajal on õigus blokeerida juurdepääs mittesoovitavatele ja õppetöös mittevajalikele võrguressurssidele.
3.    Kasutaja järgib interneti kasutamise häid tavasid – Netikett (http://www.eau.ee/~mhovi/arvut/NETIKETT.htm)
4.    Keelatud ja karistatav on iga alljärgnev tegevus (nii kasutaja enda arvutis kui kasutaja arvuti kaudu teiste arvutites): 
a.    arvutivõrgu või arvutisüsteemi ühenduse rikkumine või tõkestamine; 
b.    arvutiviiruse levitamine; 
c.    igasugune muu õigusvastane arvutialane tegevus. 

VI. Kasutajakontod kooli serverites

1.    Igal kasutajal (õpilased, õpetajad ja töötajad) on õigus saada e-posti aadress kooli serveris kujul kasutaja@annelinn.edu.ee
2.    Igal kasutajal on õigus taotleda kasutajakontot veebilehe jaoks kooli serveris http://people.annelinn.edu.ee/~kasutaja. Taotlus selleks tuleb esitada haldajale.
3.    Kasutaja peab tagama, et kõrvalistel isikutel ei oleks võimalik kirjutada tema kataloogidesse ja failidesse.
4.    Üldjuhul kehtib kasutajakonto: 
a.    õpilasel – kuni kooli lõpetamiseni;
b.    kooli töötajatel – kuni töösuhete lõppemiseni.

VII. Piirangud kasutajatele

1.    Keelatud on kasutada teistele isikutele omistatud kasutajatunnuseid.
2.    Keelatud on teiste kasutajate segamine nii otseselt kui kaudselt (näiteks ressursside tahtliku raiskamise teel).
3.    Arvutivõrku ja kasutajatunnust ei tohi kasutada tulu saamise eesmärgil, välja arvatud kooli põhikirjalisteks tegevusteks. Kooli arvutite maksuliseks kasutamiseks sõlmitakse eraldi leping.
4.    Arvutivõrku ühendatud arvutites on keelatud hoida ja kooli arvutivõrgus levitada illegaalselt omandatud tarkvara ja faile.
5.    Keelatud on arvutivõrgu kasutamisel tegevus, mis häirib süsteemide kasutust nende haldaja poolt määratud otstarbel või põhjustab häireid arvutivõrgus.
6.    Mitmekasutajasüsteemides peab kasutaja hoidma oma püsifaile oma kodukataloogis või selle alamkataloogides. Seansi ajal on lubatud failide ajutine hoidmine süsteemi ajutiste failide kataloogis. Failide mujale paigutamiseks tuleb eraldi kokku leppida süsteemi hooldajaga.
7.    Keelatud on arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks.
8.    Keelatud on arvutite omavoliline ühendamine arvutivõrku, nende ümberühendamine ja võrguaadresside muutmine. 

VIII. Arvutiklasside kasutamine

1.    Arvutiklasside kasutamiseks peavad õpetajad  registreeruma A-korpuse õpetajate toas arvutiklasside päevikus, kuhu tuleb märkida kuupäev, kellaaeg, aine, klass ja vastutava õpetaja nimi.
2.    Õpilastel on keelatud ilma õpetajata arvutiklassides viibida.
3.    Arvutiklassides on võimalik printida, kasutades kasutaja enda paberit.
4.    Arvutiklassi reostamine prahi ja lärmiga on rangelt keelatud. 

IX. Raamatukogu arvuti

1.    Kasutaja peab arvuti kasutamiseks registreeruma raamatukogus olevas päevikus.
2.    Õpilastel on printimise võimalus oma paberile.

X. Arvuti väärkasutuse tagajärjed

1.    Kahtluse tekkimisel arvutivõrgu ja arvutisüsteemide kasutamise reeglite rikkumise osas võtab vastava süsteemi haldaja või hooldaja kontakti kasutajaga ja selgitab välja, millega on tegemist. Süsteemi hooldaja võib peatada kasutusõiguse kuni asjaolude selgitamiseni kasutaja poolt. 
2.    Kui osutub, et rikkumine toimus süsteemi(de) mitteküllaldase tundmise tõttu, siis annab süsteemi hooldaja juhtnööre edasise tegevuse jätkamiseks.
3.    Tahtlikul või korduval reeglite rikkumisel võidakse kasutajale anda hoiatus, kehtestada täiendavaid kasutusega seotud piiranguid, kooli arvutivõrgu tähtajaline või tähtajatu kasutuskeeld. Juhul, kui väärkasutus on ulatuslik, põhjustab Tartu Annelinna Gümnaasiumile otsest materiaalset kahju võib Tartu Annelinna Gümnaasium esitada kohtule hagi kahju sissenõudmiseks süüdlaselt või politseile taotluse asja uurimiseks.
4.    Hoiatusi annab ja täiendavaid kasutuspiiranguid kehtestab haldaja või hooldaja.
5.    Kasutuskeelu määrab Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor haldaja või hooldaja ettepanekul. 
6.    Reeglite rikkumises kahtlustataval on õigus esitada omapoolne selgitus.
7.    Kasutaja, kes arvutivõrgu kasutamise reeglite rikkumisega kahjustab kooli vara või tekitavad lisakulutusi (haldaja lisatöö aeg, väljakutsed väljaspool põhitöö aega jmt.), hüvitab tekitatud kahju koolile poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel toimub hüvituse sissenõudmine seadusega ettenähtud korras. Kooli töötajaid võib karistada distsiplinaarkorras.
 

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.