projekt „Prantsuse keel vene taustaga õpilastele“

Tänu Tartu Linnavalitsuse poolsele toetusele ("2018. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus") ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkonna nõusolekule, 2018. aasta sügisel sai alguse projekt „Prantsuse keel vene taustaga õpilastele“, mille sihtgrupiks on Tartu Annelinna Gümnaasiumi 5.-6. keelekümblusklasside õpilased. 

Projekti eesmärgiks on toetada õpilaste võõrkeeleoskust ja mitmekeelsust läbi õpitavate võõrkeelte valiku laiendamise, soodustada õpilaste keeleliste pädevuste arendamist mitmes võõrkeeles ning tekitada vene emakeelega õpilastes huvi prantsuse keele ja prantsuse keelt kõnelevate kultuuride vastu.

Lõbusa ja tõhusa õppetöö käigus arendatakse kõiki osaoskusi, asetades põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele ja õige häälduse kujundamisele. Tunnitöös kasutatakse palju rääkimisharjutusi, simulatsioone, mänge ja projekte. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult koos teiste osaoskustega. Lisaks keeleoskuse omandamisele tutvutakse õppijaid prantsuse kultuuriruumi iseärasustega.
Eeldatakse, et käesoleva õppeaasta lõpuks oskavad prantsuse keele õppijad kasutada lihtsaid, tuttavaid ja igapäevaelus sageli kasutatavaid sõnu, väljendeid ja lauseid nii kõnes kui ka kirjas; oskavad ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta; oskavad moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastavad nii kõnes kui ka kirjas; suudavad lihtsal viisil vestelda  igapäevastel, neid ja nende lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et vestluspartner räägib selgelt ja aeglaselt ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul; oskavad ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, tuttavatest inimestest ja asjadest, mida nad omavad; ning oskavad koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju ja täita lihtsaid blenkette personaalse informatsiooniga.

Huviring toimub terve õppeaasta vältel kaks korda nädalas (esmaspäeviti ja teisipäeviti). 

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.